Stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap

Publicerad: 2022-11-07 14:00

I dag, den 7 november, meddelar regeringen att man tar emot en utred­ning som har haft i upp­drag att se över hur det fysiska skyddet av civil­befolk­ningen ska se ut om krigs­hand­lingar drabbar Sverige.

Annons

Ladda ner:

I händelse av höjd beredskap och ytterst krig är det en central uppgift för det civila försvaret att värna civil­befolk­ningen. Ett väpnat angrepp mot Sverige med krigs­hand­lingar på vårt territo­rium skulle leda till stora påfrest­ningar för civil­befolk­ningen på flera sätt. Det behövs därför en planering för hur civil­befolk­ningen kan skyddas. Utredningen har kommit fram till följande:

  • Tillgången till skydds­rum i Sverige är god, men det behövs en grundlig genom­gång av de befint­liga skydds­rummen för att upp­täcka och åtgärda fel och brister. Det finns även behov av en viss nybygg­nation.

  • Berörda myndig­heter som MSB, läns­styrel­serna och samtliga kommuner i landet behöver ha en tydlig plan för genom­förandet av utrym­ning med efter­följande inkvarte­ring på annan plats.

  • Det bör inrättas en statlig bered­skaps­organisa­tion som kan förstärka den kom­munala rädd­nings­tjänsten. Civil­plikten behöver åter­aktiveras, och den statliga bered­skaps­organisa­tionen ska bemannas med civil­pliktiga.

SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
Trots att mycket av det civila försvaret avveck­lades under många år, finns det fort­farande drygt 64 000 skydds­rum med plats för 7 miljoner personer i Sverige. Detta är unikt stora antal, jämfört med övriga världen, och en viktig tillgång för det civila försvaret.

– Civil­befolk­ningen drabbas alltid hårt i samband med krig, något som vi ser tydligt i Ukraina. Det civila försvaret måste ha förmåga att skydda befolk­ningen i Sverige. Jag ser därför fram emot att ta del av utred­ningens förslag inom det här oerhört viktiga området, säger ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin.

Dela: