Regeringen överlämnar lagrådsremiss gällande signalspaning

Publicerad: 2024-03-06 16:27

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet gällande signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Detta sker mot bakgrund av Europadomstolen fann brister i signalspaningsregleringen i en dom den 25 maj 2021, skriver Försvarsdepartementet i ett pressmeddelande.

Annons

Försvarsdepartementet skriver att lagändringarna syftar till att ta om hand de brister som Europadomstolen funnit i den svenska lagstiftningen om och tillämpningen av signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Försvarsminister Pål Jonson (M) tog emot ett delbetänkande om en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet från lagmannen Johan Sjöö den 4 september 2023. Delbetänkandet bestod av en analys av vilka åtgärder som bör vidtas för att ta om hand de brister som Europadomstolen fann, enligt ett pressmeddelande från Försvarsdepartementet.

I lagrådsremissen som nu överlämnas föreslås lagändringar för signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet samt om behandling av personuppgifter vid Försvarets radioanstalt, FRA.

Enligt Försvarsdepartementet innebär förslaget bl.a. följande:

  • En bestämmelse införs som innebär att en upptagning eller uppteckning som inte innehåller personuppgifter i vissa fall ska förstöras.

  • Ett nytt villkor ställs upp vid överföring av personuppgifter till en mottagare utomlands som innebär att den personliga integriteten ska beaktas vid sådan överföring.

  • Ett nytt beslutandeorgan inrättas i Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten som på begäran av en enskild ska kontrollera om den enskildes meddelanden har inhämtats och, om så är fallet, huruvida det har skett i enlighet med lag samt lämna en motiverad underrättelse om att kontrollen har utförts.

Dela: