Uppdrag att förbereda för förvaltning av investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig

Publicerad: 2022-11-15 14:35

Regeringen anger på sin hemsida att man uppdrar åt Socialstyrelsen att förbereda för att förvalta investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Socialstyrelsen ska kostnadseffektivt och ändamålsenligt förvalta SSIK-programmet för att öka driftsäkerheten i sjukhusbyggnader.

Annons

Ladda ner:

Socialstyrelsen tar fram metodstöd till regionerna. Stödet ska vägleda regionerna när de analyserar och kartlägger den befintliga nivån av driftsäkerhet i sjukhusbyggnader i förhållande till målbilden för sådan driftsäkerhet.

Behov av driftshöjande åtgärder

Analyserna ska ge en regional bild över om det behövs några driftsäkerhetshöjande åtgärder i sjukhusbyggnader. Analyserna bör även användas till att skapa en nationell samlad bild över den befintliga nivån av driftsäkerhet i sjukhusbyggnader och av behovet av att förbättra. Socialstyrelsen vägleder och stödjer regionerna i deras arbete med analys och kartläggning. Socialstyrelsen samverkar i uppdraget med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Fortifikationsverket och Försvarsmakten. Myndigheten samordnar de strukturer och nätverk som den bedömer är lämpliga för förvaltningen av SSIK-programmet. MSB, Fortifikationsverket och Försvarsmakten stödjer Socialstyrelsen utifrån sin ämnesspecifika kompetens. Socialstyrelsen delredovisar senast den 1 mars 2023 uppdraget till Regeringskansliet. Delredovisningen ska beskriva metodstödet. Senast den 1 december 2023 slutredovisar myndigheten uppdraget till Regeringskansliet.

Dela: