"Sänk arbetsgivaravgiften för företag som bidrar till försvarsförmågan"

Publicerad: 2023-11-15 17:40

Detta är en insändare. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Annons

Försvaret av Sverige kräver inte bara vapensystem, utan människor med förmåga och vilja. Sådana finns, men förutsättningarna att öva kan bli bättre. Skillnaden mellan civil och militär lön gör att många helt enkelt inte har råd. Förbundet Reservofficerarna vill därför se löneutfyllnad från civil arbetsgivare – och sänkt arbetsgivaravgift för företag som hjälper Försvarsmakten att få tillgång till personal.

Omvärldsläget kräver ett avsevärt mer robust försvar av Sverige. I den tillväxtresa som Försvarsmakten nu har inlett, kommer reservofficerare att vara av avgörande betydelse. Det är reservofficeren som, tillsammans med värnpliktiga, ska utgöra huvuddelen av krigsorganisationen.

Reservofficeren är tillsvidareanställd av Försvarsmakten och kallas in för övning i sin krigsbefattning några veckor varje år, eller ibland längre perioder för att stötta grundorganisationen. De allra flesta reservofficerare är välutbildade, kompetenta personer som har en högre lön i det civila yrket än i den militära anställningen. Många reservofficerare drabbas därför av kännbar inkomstförlust när de tjänstgör i Försvarsmakten, vilket inte sällan hindrar dem från viktig övning.

Inom staten finns avtal som ger reservofficeren rätt till viss löneutfyllnad vid militär tjänstgöring. Inom region och kommun saknas sådana för det mesta. I stora delar av privat sektor får reservofficeren varken ledigt eller löneutfyllnad för att tjänstgöra militärt.

Annons

Vi har alltså ett system där delar av den militära personalens möjlighet att öva påverkas mycket kraftfullt av den civila arbetsgivarens välvilja. Ett sådant system är knappast robust, snarare oförutsägbart och godtyckligt. Den reservofficer som har turen att jobba på ett ansvarstagande, civilt företag, kan fortsätta bidra till försvarsförmågan utan att privatekonomin drabbas. Annars kan Försvarsmakten bara hoppas på att reservofficeren kommer ändå.

Ett robust försvar kräver förstås ett system som säkerställer att personalen faktiskt har möjlighet att tjänstgöra.

I Finland får de flesta reservofficerare löneutfyllnad från sina civila arbetsgivare. Tidigare fanns även i Sverige en rekommendation för företag inom SAF (nuvarande Svenskt Näringsliv) att ge sina reservofficerare tjänstledigt och löneutfyllnad vid tjänstgöring i Försvarsmakten. Den rekommendationen finns tyvärr inte längre, men allt fler privata företag vidtar nu konkreta åtgärder för att underlätta för tjänstgöring i Försvarsmakten. Volvo är ett sådant. Nammo och AFRY är exempel på andra företag som, liksom andra företag med eller utan koppling till försvarssektorn, nu inför löneutfyllnad till sin personal om de bidrar till svenskt försvar.

Det finns många goda skäl till att underlätta för reservofficerare:

Annons

• Ett hållbart samhälle behöver inre och yttre säkerhet och således ett fungerande försvar. Att stötta samhället är viktigt både för varumärket och för det konkreta hållbarhetsarbetet och en del av företagets CSR-arbete.

• Det företag som attraherar reservofficerare har en tydlig konkurrensfördel vad gäller rekrytering av kompetent personal. Reservofficerare väljer förstås företag med positiv syn på totalförsvarssektorn och reservofficerare framför andra företag.

• Under militär tjänstgöring övas reservofficeren i ledarskap och problemlösning i en erkänd och kvalitetssäkrad skola, vilket utgör extremt kostnadseffektiv kompetensutveckling för företaget. Det företag som vill förknippas med kompetent ledarskap gör rätt i att dra reservofficerare till sig.

• Bättre kundkännedom ger företaget konkurrensfördelar. Det handlar inte enbart om rent militära varor och tjänster, utan om grundorganisation i större myndigheter, normer kring uppträdande och regelverk.

Annons

• Reservofficeren är bra för företaget. En kompetensbaserad bemanning gör att reservofficerens civila och militära karriärer växeldrar och stärker varandra genom löpande kompetensutveckling och träning. Reservofficeren säkerhetsprövas för sitt militära uppdrag och är således både kontrollerad och även tränad i säkerhetsmedvetenhet på en helt annan nivå än rent civila arbetstagare.Försvarsmaktens värdegrund (Öppenhet, resultat, ansvar) bidrar positivt till företagskulturen.

De företag som  redan nu ger sin personal ledigt och löneutfyllnad utgör föredömen, och alla borde följa i deras spår.

Att höja de militära lönerna generellt vore välkommet, och skulle kanske hjälpa något. Men skillnaderna mellan militär och civil inkomst skulle fortfarande vara kännbara för många. Vardagslivets utgifter och amorteringar väntar inte bara för att man gör en insats för landet. Med det ansträngda personalläge som Försvarsmakten har, är det viktigt att varje person som faktiskt kan jobba militärt också ges möjlighet att göra det.

Förbundet Reservofficerarna förespråkar därför den finska modellen, fast med ett tillägg: Ingen reservofficer ska gå back på att delta i det svenska försvaret, därför bör den civila arbetsgivaren fylla ut reservofficerens lön. Som kompensation bör den civila arbetsgivaren få sänkt arbetsgivaravgift för den individ som aktivt tjänstgör i Försvarsmakten.

Annons

På så sätt kommer den enskilde att ha råd att tjänstgöra, i ett system som blir förutsägbart för både civil och militär arbetsgivare. Individ, stat och näringsliv bidrar gemensamt till att trygga vår försvarsförmåga.

Med rådande omvärldsläge är ett robust försvar en fråga om verklig hållbarhet, och frågan brådskar. Ett försvar värt namnet är inte något som ”någon annan” ska ordna. Det bygger vi bäst tillsammans.

Jenny Harlin
Kanslichef Förbundet Reservofficerarna

Dela: