Regeringen bjuder in deltagare till Näringslivsrådet

Publicerad: 2023-03-02 17:11

I ett pressmeddelande anger försvarsdepartementet att regeringen den 28 februari bjudit in ett antal aktörer att delta i ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Näringslivsrådet ska på strategisk nivå verka för ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor som är av gemensam vikt för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten.

Annons

– Eftersom det är företag som till stor del äger samhällsviktig verksamhet är näringslivets deltagande i totalförsvarsplaneringen en förutsättning för att försörjningsberedskapen ska fungera. Därför är det glädjande att regeringen idag tagit ett viktigt steg för att samla en rad aktörer för att både på kort och lång sikt stärka privat-offentlig samverkan, säger ministern för civilt försvar Carl Oskar Bohlin.

Näringslivsrådets syfte är att öka kunskapen hos deltagarna om tvärsektoriella frågor och om de olika förutsättningar som gäller för näringslivet, arbetstagarorganisationerna och staten, till exempel genom att utbyta lägesinformation med varandra.

Rådet leds av ministern för civilt försvar och regeringen representeras även av försvarsministern, energi- och näringsministern samt landsbygdsminstern. Även Försvarsmaktens överbefälhavare samt generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ingår i rådet. När det gäller vilka övriga aktörer som bjudits in att delta har utgångspunkten för regeringen varit att skapa en balans mellan arbetsgivarorganisationer, branschorganisationer och arbetstagarorganisationer samt att det finns en representation från de nya beredskapssektorerna.

Inbjudan har skickats till följande aktörer:

Annons

Almega
Byggföretagen
Energiföretagen
Lantbrukarnas Riksförbund
Lif – de forskande läkemedelsföretagen
LO – Landsorganisationen i Sverige
SACO – Sveriges akademikers centralorganisation
SOFF – Säkerhets- och försvarsföretagen
Svenska Bankföreningen
Svensk Handel
Svenskt Näringsliv
Transportföretagen
TCO – Tjänstemännens centralorganisation
Teknikföretagen

Deltagarna utgör en bred representation av organisationer, som alla kan bidra med ömsesidigt informationsutbyte och rådgivning i frågor avseende totalförsvar och krisberedskap. Ytterligare organisationer kan komma att bjudas in till rådets möten när detta påkallas och beroende av vilka områden som diskuteras.

De aktörer som tackar ja till att medverka i Näringslivsrådet kommer att bli inbjudna till ett första möte den 29 mars 2023.

Regeringen fattade beslut om att inrätta Näringslivsrådet på regeringssammanträdet den 12 januari 2023.

Annons

Dela: