Pliktrådets Årskrönika 2023

Publicerad: 2023-12-22 05:07

Under 2023 har Pliktrådet genomfört 70 förbandsbesök, verkat för bättre personlig utrustning och för ökat inflytande hos Sveriges värnpliktiga. I en årskrönika för FSN ger Pliktrådet en summering av det gångna årets aktiviteter och blickar fram mot 2024.

Annons

“I en dyster och rent av mörk omvärldsutveckling, då är det vi som har det svåraste och allvarligaste av uppdrag. Att vara i Försvarsmakten är inte ett jobb som andra, som vilket som helst. Det är vad jag förväntar mig ska genomsyra oss alla.” 

Det sa överbefälhavaren Micael Bydén i Försvarsmaktens årskrönika 2023. 

Värnpliktiga utbildas för svåra och farliga uppdrag. Det är inte en frivillig utbildning. Den är en del av vårt totalförsvar som vi alla har en skyldighet att bidra till. Att genomföra grundutbildning med totalförsvarsplikt innebär inskränkningar i individens fri- och rättigheter för att försvara någon annans.

Det uppdrag Försvarsmakten har, att utbilda unga kvinnor och män för att försvara vår demokrati, frihet och rätten att leva som vi själva väljer och ytterst att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp, ställer stora krav. Individerna som genomför grundutbildning måste ges rätt förutsättningar för att kunna ta till sig utbildningen. Inte minst innebär Försvarsmaktens uppdrag att förvalta ett förtroende från hela det svenska samhället. Pliktlagens legitimitet fodrar att den används korrekt. Försvarsmakten måste tillföras tillräckliga resurser för att kunna bedriva meningsfull utbildning som inte gör våld på individens fri- och rättigheter i större utsträckning än vad som är nödvändigt och vad lagen tillåter.

Annons

Vi går mot ett årsskifte med ett ytterligare försämrat omvärldsläge. Vi ser av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina hur nödvändig en god försvarsvilja är för ett litet lands motståndskraft. Vi i Pliktrådet tror att god försvarsvilja föds ur ett inkluderande totalförsvar och välfungerande värnpliktsutbildning. Om varje individ känner sig inkluderad i den demokrati de är skyldiga att försvara så vill de också försvara den. Vi tror det kan skapas genom ett välfungerande medinflytandesystem där varje soldat och sjöman kommer till tals, lyssnas på och tas på allvar. Med det förhållningsättet som utgångspunkt har vi i Pliktrådet genomfört vår verksamhet 2023.

Det har varit ett intensivt år. Vi har besökt alla värnpliktsutbildande förband minst två gånger, sammantaget har vi genomfört 70 förbandsbesök under verksamhetsåret. Under besöken har vi etablerat kontakt med värnpliktiga och förtroendevalda. Mötena har genomsyrats av transparens och stort engagemang för frågor som rör deras utbildning. Den pliktade personalen har visat på sin sanna styrka när de har hanterat problem: att vilja utveckla och förändra till det bättre. Däremot kan vi konstatera ett fortsatt behov av arbete på varje regemente, flottilj och skola för att stärka medinflytandesystemets ställning.

I april samlades vi till värnpliktskongress, de totalförsvarspliktigas högst beslutande medinflytandeorgan. Kongressen beslutade att Pliktrådet ska fortsätta att arbeta för att alla värnpliktiga ska tilldelas funktionsduglig och ändamålsenlig utrustning, att totalförsvarspliktiga får adekvata förmåner och ersättningar, samt att alla som skrivs in till grundutbildning har rätt information om vad utbildningen omfattar, var den sker och under vilken tid.

Med sammanställda erfarenheter från förbandsbesöken har vi deltagit i forum och nätverksträffar för att representera de värnpliktigas intressen. Under Almedalsveckan anordnade vi ett panelsamtal och bjöd in till diskussion om en attraktiv värnpliktsutbildning som ett bidrag till stärkt försvarsvilja. Vi har lyft frågor som berör arbetsmiljö, ersättningsnivåer och ledarskap gentemot politiker och berörda myndigheter. 

Annons

Vi har hjälpt både värnpliktiga och förband med att lösa händelser som stridit mot Försvarsmaktens värdegrund. På så sätt har vi bidragit till en sundare arbetsmiljö för de värnpliktiga och stärkt medinflytandet.

Vårt arbete för att alla värnpliktiga ska genomföra utbildning med bra och säker utrustning har under hösten gett resultat. Under förbandsbesöken har vi kartlagt materielsituationen och kunnat presentera den lägesbild som faktiskt råder ute på förbanden. Chefer har tidigare förlitat sig på logistiska stödsystem som inte kunnat ge en sann bild av materielläget. Genom medianärvaro och samtal har vi satt press på Försvarsmakten att leverera den utrustning som krävs för tjänsten. Vi har också etablerat ett samarbete med Försvarsmaktens stödenhet för att följa upp materielläget. Men det finns fortfarande arbete kvar. 

I november anordnade vi en konferens för värnpliktiga förtroendevalda för att utbyta erfarenheter och utbilda inom medinflytandespåren. Tillsammans med deltagarna har vi diskuterat och formulerat behov som finns för att fortsätta utveckla värnpliktigas påverkansmöjligheter på utbildningen.

Under året har Sverige och Försvarsmakten förberett en kommande anslutning till NATO och Pliktrådets arbete fortgår för att säkerställa att endast färdigutbildade värnpliktiga ska användas i militära operationer, inte värnpliktiga under grundutbildning. Inom en snar framtid kommer de första civilpliktiga grundutbildas för att kunna krigsplaceras i totalförsvaret. Som företrädare för Sveriges totalförsvarspliktiga under grundutbildning har vi etablerat och vårdat kontakter med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap och andra relevanta aktörer för att säkerställa rätten till medinflytande under all grundutbildning.

Annons

Pliktrådet ställer, och kommer fortsätta ställa stora krav på Försvarsmakten, andra totalförsvarsmyndigheter och politiker. Vi behöver tillsammans fortsätta utveckla värnpliktsutbildningen. Pliktrådet skulle vilja rikta ett stort tack till alla värnpliktiga och Försvarsmaktens personal som arbetar för ett välfungerande medinflytande. Tack för att ni inspirerar och visar att med ett stort engagemang kommer framgång. Med en stor mängd energi ser vi fram mot 2024 då vi kan fortsätta utveckla värnpliktsutbildningen, tillsammans.

Av:

Alice Nilsson, ordförande,
Yasmine Malla,
Isak Andersson,
Annie Hugosson,
Sigge Lagerqvist.

Dela: