Försvarsberedningen överlämnar delrapport till Pål Jonsson

Publicerad: 2023-04-26 17:27

I morse lämnade en enig Försvarsberedning över delrapporten Kontrollstation 2023 till försvarsministern. Kontrollstation 2023 är bland annat en utvärdering av förverkligandet av totalförsvarsbeslutet 2020 samt förslag om planeringsram till och med 2030. Med hänvisning till omvärldsläget föreslår beredningen att nästa totalförsvarsbeslut tidigareläggs ett år och börjar gälla redan från den 1 januari 2025.

Annons

Försvarsberedningen konstaterar att omvärldsläget påverkar möjligheterna att genomföra totalförsvarsbeslutet 2020 inom riksdagens beslut om inriktning och ekonomisk ram. Exempel som ges är bland annat covid-19 pandemin, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina och ökad global efterfrågan på försvarsmateriel. Försvarsberedningen vidhåller att kommande beslut om att skicka militärt stöd till Ukraina ska åtföljas av beslut om finansiering av ersättnings- och återanskaffning.

Den samlade analysen av såväl det militära som det civila försvaret kommer beredningen att återkomma till i slutrapporten våren 2024 och nuvarande rapport har i huvudsak avgränsats till att beröra det militära försvaret.

Försvarsberedningen har också lämnat förslag på vilka utgifter som bör ingå i den redovisning som Sverige lämnar till Nato. Med hänvisning till hur andra Natomedlemmar även redovisar utgifter som moms och pensionsavgifter, anser beredningen att Sverige bör eftersträva likvärdighet med övriga länders definition.

I rapporten förtydligas att de försvarsutgifter som utgör rapportering till Nato inte är likvärdig med anslagen till det militära försvaret. Beredningen menar alltså att anslagen till det militära försvaret fortfarande ska nå två procent av BNP så snart det är praktiskt möjligt, oaktat redovisning till Nato.

Dela: