Förstärkning av det militära försvaret och förberedelser inför medlemskap i Nato

Publicerad: 2023-04-05 22:25

Enligt ett pressmeddelande från försvarsdepartementet har regeringen idag presenterat ett förslag på satsningar i vårändringsbudgeten som bland annat ska skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt av det militära försvaret och förbereda inför medlemskap i Nato. I vårändringsbudgeten för 2023 föreslås ökade anslag på totalt 660 miljoner kronor. Utöver det så utökas beställningsbemyndiganden hos Försvarsmakten med totalt 16,78 miljarder kronor.

Annons

Sveriges försvar och säkerhet är en viktig prioritering för regeringen. Det pågår ett krig i Europa och ett väpnat angrepp på Sverige kan inte uteslutas. Regeringen agerar därför för att stärka Sveriges säkerhet. I den vårändringsbudget som regeringen kommer presentera den 17 april ingår förstärkningar av det nationella försvaret och förberedelser för ett svenskt Natomedlemskap.

Förutsättningar för fortsatt tillväxt av försvaret

I regeringens förslag finns åtgärder för att stärka ledningsområdet, bland annat genom att stärka funktionaliteten i Försvarsmaktens strategiska nät och förvarningssystem. Åtgärderna på ledningsområdet görs för att öka Sveriges förmåga till gemensamma operationer nationellt och internationellt.

Vidare innehåller regeringens förslag i vårändringsbudgeten åtgärder som omfattar stridsflyget. JAS 39 C/D ska opereras parallellt med JAS 39 E efter 2030. JAS 39 C/D behöver därför uppgraderas för att vara fortsatt operativt relevant under sin livslängd. För att möjliggöra det behöver överenskomna leveranstider och funktionskrav i befintligt avtal för JAS 39 E anpassas till den nya sammantagna behovsbilden. Vidare möjliggörs konceptstudier för framtida stridsflygförmåga.

Förberedelser inför medlemskap i Nato

Försvarsmaktens ökade tillskott och beställningsbemyndiganden möjliggör också förberedelser för Sveriges medlemskap i Nato. I förberedelserna ingår bland annat förstärkningar på ledningsstödsystem som är interoperabla med Natos, investeringar i infrastruktur och anskaffning av drivmedelsreserver och åtgärder för att anslutning till Natos gemensamma luft- och robotförsvar.

Därutöver tillför regeringen medel för att finansiera avgifter till Nato. Förberedelserna inför medlemskapet i Nato handlar bland annat också om avgifter till den civila budgeten, den militära budgeten samt till Nato Security Investment Program (NSIP).

Regeringen avser att överlämna förslagen som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna till riksdagen i den kommande vårändringsbudgeten.

Dela: