Branschen kommenterar Försvarsberedningens delrapport

Publicerad: 2023-12-22 11:17

I veckan presenterade Försvarsberedningen sin delrapport Kraftsamling. Förslagen är omfattande och har en stor påverkan på marknaden enligt Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). SOFF har kommenterat delrapporten utifrån de fyra huvudsakliga perspektiven; civilt försvar, cybersäkerhet, stödet till det militära försvaret samt folkförankringen.

Annons

Beredningen om cybersäkerhet

SOFF berättar att de välkomnar Försvarsberedningens förslag om nya satsningar på cybersäkerheten samt att politiken prioriterar samarbete och näringsliv. 

Delrapporten "Kraftsamling" lyfter tre punkter för att säkra Sveriges cybersäkerhets robusthet;

1)  För att säkerställa robusthet i digital infrastruktur krävs samordning av informations- och cybersäkerhet. 

Annons

2)  Samarbete mellan myndigheter och näringsliv betonas särskilt, där NCSC ses som nyckeln för stärkt samverkan. 

3)  Att betrakta antagonistiska cyberaktiviteter som normalbild kräver kontinuerliga åtgärder. Försvarsberedningen understryker behovet av att engagera IT-sektorns kompetens i totalförsvaret under höjd beredskap och krig. 

– Vi ser positivt på att Försvarsberedningen förespråkar tydligare krav, bättre uppföljning och överväger om ansvar för cybersäkerhet bör organiseras som en separat myndighet, menar Ronja Ahlberg områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF. 

SOFF ser samverkan som en grundläggande och avgörande komponent för att möta de komplexa utmaningarna inom cybersäkerhet och digitalisering. 

Annons

– Utvecklingen av starka partnerskap mellan offentliga och privata sektorer är nödvändig för att säkerställa en robust och effektiv cybersäkerhetsstruktur. SOFF ser potentialen i att engagera IT-sektorns kompetens som en positiv påverkan på arbetet med kompetensförsörjning, vilket stärker Sveriges förmåga att möta och hantera cyberhot på ett effektivt sätt, avslutar Ronja. 

Ronja Ahlberg områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF Foto: SOFFRonja Ahlberg områdesansvarig för cyberförsvar på SOFF Foto: SOFF

Beredningen om samhällssäkerhet och civilt försvar

Delrapporten konstaterar att det civila försvaret i närtid måste utveckla en högre samlad totalförsvarsförmåga. Ökad takt behövs och insikten om detta måste genomsyra hela samhället och driva utvecklingen av totalförsvaret framåt.

Vad föreslår beredningen?

Annons

1) Tydliga lednings- och lydnadsförhållanden i det civila försvaret. För att uppnå störst möjliga försvarseffekt föreslår Försvarsberedningen ett antal åtgärder för att möjliggöra tydlig inriktning, planering och samordning av samhällets resurser.

2) Omforma MSB till en myndighet till stöd för regeringens samordning av det civila försvaret. Försvarsberedningen föreslår att MSB ska omformas till en myndighet till stöd för regeringens samordning av det civila försvaret, bland annat med ansvar för den nya sektorn för planering, ledningsförmåga och samordning inom det civila försvaret, arbetet med att utveckla det ekonomiska försvaret samt den fredstida krisberedskapen.

3) Återupprätta ett nytt ekonomiskt försvar. Försvarsberedningen konstaterar att totalförsvarsförmågan är direkt kopplad till en fungerande samhällsekonomi och föreslår http://b.la/ att införa nya beredskapssektorer (utrikeshandel, försörjning med industrivaror och arbetskraftsförsörjning) samt återupprätta ett system för krigsviktiga företag.

4) En ekonomisk planeringsram för det civila försvaret. Försvarsberedningen föreslår att långsiktiga mål och ekonomiska ramar fastställs inför varje försvarsbeslut samt att finansieringen för investeringar och underhåll samlas i ett eller ett fåtal anslag.

Annons

– Vi ser mycket positivt på att samarbetet med de företag vars verksamhet är av betydelse för totalförsvaret ska stärkas och formaliseras, säger Lina Bonander områdesansvarig för samhällssäkerhet och civilt försvar på SOFF.

Lina Bonander områdesansvarig för samhällssäkerhet och civilt försvar på SOFF Foto: SOFFLina Bonander områdesansvarig för samhällssäkerhet och civilt försvar på SOFF Foto: SOFF

Beredningen om det militära försvaret

Om det militära försvaret skriver beredningen att det civila försvaret ska ge försvarsföretagen förutsättningar att försörja det militära försvaret. 

 Bland annat lyfts tre punkter fram;

Annons

1) Försvarsföretagen i Sverige är en nationell tillgång.

2) Relationen mellan staten och försvarsföretagen behöver kännetecknas av långsiktighet, ömsesidighet och förtroende.

3) Försvarsberedningen bedömer att dialog, nära samverkan och långsiktiga avtal som möjliggör utbyte av information i alla beredskapsnivåer kan utveckla försörjningssäkerheten. 

– Vi välkomnar den satsning som nu görs på det civila försvaret. Det civila försvaret är också grunden till att försvarsföretagen ska kunna bidra till det militära försvarets försörjningssäkerhet. Våra medlemsföretag erbjuder ett stort antal system, produkter och tjänster som kommer att vara avgörande i byggandet av ett mer robust och säkert samhälle, konstaterar Madelene Rydén, områdesansvarig för försvar på SOFF, och fortsätter:

Annons

– För att Sverige ska kunna möta det försämrade omvärldsläget och fungera i såväl kris som krig behöver vi, precis som det står i rapporten, öka vår förmåga inom ett antal områden. Vi måste bland annat säkra försörjningssäkerhet av kritisk materiel och förnödenheter och upprätthålla skyddet av såväl medborgare som samhällsviktig infrastruktur. Inom samtliga av dessa områden levererar SOFFs medlemsföretag lösningar och produkter redan idag, säger Madelene. 

Madelene Rydén, områdesansvarig för försvar på SOFF. Foto: SOFFMadelene Rydén, områdesansvarig för försvar på SOFF. Foto: SOFF

Beredningen om folkförankring

Försvarsberedningen konstaterar att ”Grunden för totalförsvaret utgörs ytterst av Sveriges befolkning. Befolkningens försvarsvilja, motståndskraft och förmåga att hantera en krigssituation är avgörande för att uppnå ett trovärdigt totalförsvar.”

Vi behöver stärka och värna om försvarsviljan kontinuerligt för att kunna upprätthållas och ge effekt i krig. En stark försvarsvilja är direkt kopplad till folkförankring av totalförsvaret och förståelsen om viken av att försvara vår fred, frihet och demokrati, skriver SOFF. 

Annons

- Totalförsvarskunskap är därmed centralt för vår försvarsvilja. SOFF välkomnar därför satsningen på kunskap om totalförsvar och Nato i hela skol- och utbildningssystemet, konstaterar Hanna Olofsson på SOFF som ansvarar för folkförankringsarbetet. 

Vad föreslår beredningen?

1) Understryker försvarsviljans fundamentala betydelse för vårt lands försvar och för ett fungerande totalförsvar.

2) Konstaterar att försvarsviljan och befolkningens motståndskraft, liksom tilliten i vårt samhälle, är något som kräver kontinuerligt arbete för att värnas och stärkas.

Annons

3) Anser att kunskapen hos totalförsvarets aktörer, och befolkningen generellt, inte möter krigets krav. Totalförsvarsutbildning bör ges i grund- och gymnasieskolan samt den kommunala vuxenutbildningen, inklusive inom ramen för svenska för invandrare (SFI). Detta bör framgå av berörda läro-, kurs- och ämnesplaner.

– Vi ser positivt på de omfattande satsningar som har presenterats, och speciellt att beredningen betonar att en förutsättning för en sammanhållen, långsiktig och hållbar försörjningsberedskap är att den genomförs med näringslivet helt integrerat i arbetet, säger Hanna.

Hanna Olofsson, stabschef och ansvarig för folkförankringsarbetet på SOFF. Foto: SOFFHanna Olofsson, stabschef och ansvarig för folkförankringsarbetet på SOFF. Foto: SOFF

Dela: